Gebruiksvoorwaarden

Eigendom

De internetsite www.kubes.nl is eigendom van, en wordt beheerd door Stichting KUBES te Zeist, hierna te noemen Stichting KUBES.

Algemeen

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Stichting KUBES verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting KUBES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.

Koppelingen naar websites van derden (externe links)

Deze website bevat koppelingen of verwijzingen naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. Stichting KUBES geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt Stichting KUBES zich gaarne aanbevolen. Voor vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met webmeester@kubes.nl

Daar waar wij content aanbieden middels RSS feeds is het zonder voorafgaande toestemming van Stichting KUBES toegestaan deze content te gebruiken en te verspreiden mits gebruikt op een wijze overeenkomstig met de wijze waarop de feed geleverd is alsmede het doel waarom deze feed geleverd is. KUBES nieuws feed

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het is voor de gebruikers van de website van Stichting KUBES niet toegestaan om:

  1. Te handelen in strijd met enige wetgeving of te handelen in strijd met enige rechten van derden.
  2. Op enige wijze misbruik te maken van onze diensten of producten.
  3. Berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten.
  4. Virussen of andere technologie te verspreiden die Stichting KUBES of de belangen of het eigendom van de gebruikers van onze website kunnen schaden, alsmede de infrastructuur van onze diensten en producten onredelijk te belasten of de goede werking hiervan te verstoren.
  5. Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, bewerken of verspreiden. Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming.
  6. Maatregelen om de toegang tot onze diensten of producten te voorkomen of te beperken, te omzeilen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Stichting KUBES te Zeist. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur van Stichting KUBES is het niet toegestaan materiaal in de vorm van teksten, overzichten, informatie, beeldmateriaal, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen, die verstrekt worden via onze website, voor commerciële exploitatie in welke vorm dan ook te gebruiken. Het staat de gebruiker wel vrij een kopie van het materiaal op een enkele computer te laden voor het persoonlijk en niet-commerciële gebruik door de gebruiker alleen, mits gebruiker geen inbreuk maakt op de bijbehorende auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen.

Browsers en platforms

Bij het ontwerp van de website is veel aandacht geschonken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Deze website is te gebruiken op elke moderne webbrowser ongeacht het gebruikte besturingssysteem.

Met dank aan: Frank de Jong en Samuël van Laere.

Privacy / Bescherming persoonsgegevens

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem. Uiteraard zullen al uw gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld, daartoe zijn de nodige maatregelen van technische en organisatorische aard getroffen. Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt zonder uw voorafgaande en schriftelijke toestemming.

Zeist, december 2009
Adri Hopman
Bestuurssecretaris Stichting KUBES

Laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2017

Naar boven