Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo ANBI

Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst Stichting KUBES aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting KUBES onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Kort gezegd houdt de ANBI-regeling het volgende in:

Informatie over giften, periodieke schenkingen, legaten, erfstellingen, schenkingsrecht en successierecht

Met ingang van het jaar 2006 zijn alle instellingen voor erkende goede doelen vrij van het betalen van schenkings- en successierecht, mits de ontvanger geen verplichtingen vanwege de verkrijging ten opzichte van de gever verschuldigd wordt (schenking of legaat "vrij van last"). Onder deze voorwaarde is voor Stichting KUBES het huidige tarief dus 0%. Stichting KUBES is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw schenking aftrekbaar is van de belastingen. Behalve als aangemelde vaste jaarlijkse donateur kunt u het Stichting KUBES nog op de volgende manieren financieel steunen;

Incidentele schenkingen

Incidentele schenkingen zijn voor u fiscaal aftrekbaar voor zover zij geschonken worden aan door de fiscus erkende instellingen die het algemeen nut beogen. Dit zijn in het algemeen levensbeschouwelijke, liefdadigheids-, culturele of politieke instellingen, Stichting KUBES is een dergelijke instelling. Het totaal van het door u in één jaar geschonken bedrag is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in box 1 voor het deel dat ligt tussen 1% en 11% van uw drempelinkomen (met een minimum van 60,00 euro). Desgevraagd moet u bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) kunnen overleggen. Zowel de jaarlijkse betalingen van onze vaste donateurs als de éénmalige schenkingen vallen binnen deze categorie van incidentele schenkingen.

Periodieke schenkingen in de vorm van termijnen

Fiscaal gezien kan het gunstiger zijn om een periodieke schenking te verrichten in de vorm van een lijfrente. U schenkt aan Stichting KUBES gedurende (ten minste) vijf jaar ieder jaar eenzelfde bedrag. Periodieke schenkingen zijn fiscaal volledig aftrekbaar in box 1, er wordt hierbij géén beperkende onder- of bovengrens aan het bedrag gesteld.

Een periodieke schenking moet aan de volgende vooraarden voldoen:

Een schenking op papier

In dit geval schenkt u Stichting KUBES een bedrag, dat Stichting KUBES meteen aan u terugleent. U bent pas te zijner tijd verplicht te geven en tot uw overlijden behoudt u de beschikking over het geld. Het is dus als het ware een in het vooruitzicht gestelde schenking aan Stichting KUBES met als voordeel dat u over het geschonken bedrag géén vermogensrendementsheffing (1,2% in box 3) hoeft te betalen. Wel bent u aan Stichting KUBES een redelijke rente (afgestemd op de geldende marktrente) verschuldigd. Desgewenst kunt u deze rente jaarlijks aan het geschonken bedrag laten toevoegen.

Een legaat toekennen of participatie in de nalatenschap

U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan Stichting KUBES toekennen of de stichting anderszins in uw nalatenschap betrekken. Deze zaken dienen altijd bij notariële akte geregeld dienen te worden. Wij maken u erop attent dat het doen van schenkingen tijdens leven voor u en uw erfgenamen om belastingtechnische redenen efficiënter is dan het verlenen van een legaat.

Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl

Adri Hopman
Bestuurssecretaris Stichting KUBES

Laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2017

Naar boven